Ordning för Milslukaren permanenter med start och mål i Sverige

För arrangören

a) Initiativ  En permanent kan föreslås och planeras av medlem i MILSLUKAREN. För att kunna arrangeras enligt reglerna för P ska sträckningen vara godkänd av MILSLUKAREN styrelse. Cyklisten sörjer själv för att ha försäkringsskydd.

b) Arrangören  Arrangör är MILSLUKAREN.

c) Administrativt ansvarig  Den ansvarige för en permanent kallas för dess sekreterare. Denne ska vara bosatt i Sverige och medlem i MILSLUKAREN. Sekreteraren ska spara information om godkända permanenter. Dessa skall vara publicerade på hemsidan.

d)  Distanser Minst 200 km och utan övre gräns.

e) Sträckning Sträckningen får inte vara densamma som en befintlig brevet (eftersom en brevet har förbestämda tider för dess genomförande). Sträckan kan vara A-A eller A-B. Startverifiering ska lätt kunna ordnas.

f) Formalia Deltagaren ska få brevetkortet och vägbeskrivningen av sekreteraren. Denne ska även tillhandahålla en karta om den efterfrågas av deltagarna. Sekretaren och arrangören ska tillsammans informera om permanenten genom vägbeskrivning och karta utlagd på hemsidan.

För cyklisten

a) Säsong En permanent kan genomföras när som helst på året och endast deltagaren avgör när den ska påbörjas

b) Anmälan Minst sex veckor innan startdagen måste deltagaren ha säkerställt att sekreteraren har möjlighet att utfärda startkortet. Därefter anmäler man sig med vanlig post jämte en notis via e-post, senast två veckor innan den valda startdagen. Anmälan ska innehålla namn, postadress och e-postadress samt telefonnummer. Samtidigt betalas startavgiften. Startavgiften återbetalas ej. Eventuell extraavgift för medalj betalas tillbaka om anmälan återtas, eller om genomförandet inte godkänns.

c) Brevetkortet Brevetkort skall användas vid alla permanenter. De utställs av sekreteraren och ska vara deltagaren tillhanda i tid inför starten, enligt överenskommelse med denne. Det är cyklistens ansvar att sörja för att kortet fylls i korrekt vid varje kontroll med ankomsttid, kontrollstämpel och kontrollantens signatur eller att platsen verifieras på annat överenskommet sätt, t ex ett kvitto med tidsangivelse från en betalautomat, om det inte går att få tag i en person i rimlig tid, för verifiering. Saknas stämpel ska namnet på butiken etc, istället skrivas.

Kortet får inte signeras förrän den officiella öppningstiden infallit. En cyklist som anländer efter den officiella stängningstiden kan få kortet signerat och sedan foga en skriftlig förklaring till kortet, se även under h).

d) Kontroll, kontrollant En kontroll är den plats där ankomsttiden ska verifieras. Den har på förhand fastställda öppnings- och stängningstider vilka måste finnas angivna på brevetkortet.

Kontrollant är den person som accepterar att signera kortet.

e) Resultat En permanent är ingen tävling. Inga rankade resultatlistor publiceras.

f) Hastigheter Ett permanent skall genomföras inom en högsta och lägsta snitthastighet.  Minimihastigheten får inte ändras och skall vara:

För arrangemang upp till 699 km – 14.3 till 15 km/t 
För arrangemang från 700 upp till 1299 km –13.3 km/t 
För arrangemang från 1300 upp till 1899 km – 12 km/t 
För arrangemang från 1900 upp till 2499 km – 10 km/t 
För arrangemang över 2499 km – 200 km per dag.

g) Uppträdande Cyklisten skall följa gällande trafikregler och uppträda allmänt ansvarsfullt i trafiken. Det är tillåtet att köra enskilt, i grupp och att köra på linje. Inga andra än deltagande cyklister får köra med. Ej heller får deltagare ta draghjälp från andra fordon eller kontakta personer i dessa annat än vid en olycka eller annan nödsituation. Cyklisten svarar själv för att få i sig föda och får stanna för detta och vila där denne själv önskar. Cyklister som bryter mot arrangemangets regler, ej hörsammar organisatörens representanter när dessa ger officiella instruktioner eller beter sig på ett sätt som gör det troligt att arrangemanget eller föreningen får dåligt rykte kan exkluderas från arrangemanget.

h) Godkänt genomförande Brevetkortet måste uppvisas efter målgång för att permanenten ska räknas som fullföljt. Om kortet saknar någon verifiering kan cyklisten istället foga en skriftlig förklaring till kortet. Sekreteraren kan välja att anse loppet fullföljt om cyklisten har en giltig orsak. Till giltig orsaker hör exempelvis att ha hjälpt till vid trafikolycka eller att det förekommit hindrande vägarbeten. Att ha kört vilse, blivit trött eller hungrig är inte giltiga orsaker om de inte kan bedömas vara orsakade av ovanstående giltiga orsaker.

Permanenten ska vara genomförd inom öppningstiderna som framgår av kortet och postad till sekreteraren inom två veckor efter målgång.

20121208milslukarLoggVisit