Våra regler för deltagande i BRM brevet arrangemang

Milslukarens Regler för deltagande utgör en anpassad version av Audax Club Parisien’s (“ACP”) Réglement de Brevets de Randonneurs Mondiaux (“BRM”). Vissa delar av reglerna gäller enbart Milslukarens brevetarrangemang. Senaste upplagan av reglerna är den gällande.

År 1921 skapade Audax Club Parisien (ACP) en serie av lopp där cyklisten själv kunde bestämma sin fart inom bestämda ramar. Loppen vars distanser var 200, 300, 400, 600, respektive 1000 km baserades på att cyklisten cyklade individuellt. År 1931 skapade ACP Paris-Brest-Paris Randonneurs. Dessa arrangemang kom att kallas Brevets de Randonneurs Français. Dessa lopp har sedan kommit att bilda mönster för lopp över hela världen. De kom senare (1976) att benämnas Brevets de Randonneurs Européens och år 1983 Brevets de Randonneurs Mondiaux. Sedan år 1975 har det varit ett krav att för att kvalificera sig för Paris-Brest-Paris så måste en serie om 200, 300, 400, och 600 km brevetlopp genomföras, varvid cyklisten rimligen är väl förberedd för detta svåra lopp.

Brevetloppen i Sverige arrangeras sedan år 2013 av Randonneurs Sverige i samverkan med kontaktpersoner som i sin tur kan låta cykelklubbar ta sig an uppgiften. Milslukaren är således samverkanspartner har under 2017 startplatser i Malmö, Hässleholm och Lund.


Milslukaren

Regler för deltagande i Brevetlopp

Artikel 1 Bara Audax Club Parisien kan sanktionera BRM arrangemang. ACP registrerar alla BRM breveter. Varje brevet får ett verifikationsnummer. Dessa utdelas i kronologisk ordning baserat på när de inkom. ACP har registrerat dessa breveter sedan de började år 1921. Randonneurs Sverige är auktoriserad av ACP att organisera BRM arrangemang i Sverige.

Artikel 2 Brevetloppen är öppna för alla amatörcyklister oavsett hans eller hennes tillhörighet till klubb eller annat. Deltagare under 18 år måste ha tillstånd från sin förälder eller vårdnadshavare. Alla sorters mänskligt drivna fordon är tillåtna. Enda villkoret är att fordonet drivs uteslutande av cyklisten. Motorassisterade fordon, t ex elcykel, är inte tillåtna.

Artikel 3För att delta i en brevet måste cyklisten fylla i en registreringsblankett, signera en förbindelse där han/hon påtar sig ansvaret för färden och betala en registreringsavgift som fastställs av arrangören (Milslukaren).

Artikel 4Vid deltagande i en brevet så accepterar och medger cyklisten att namn, tidsresultat och fotografi av deltagaren kan komma att publiceras av arrangören (Randonneurs Sverige respektive Milslukaren)

Artikel 5Under arrangemanget anses varje deltagare vara ute på en egen personlig tur. Cyklisten måste iaktta gällande trafikregler, följa trafiksignaler och använda cykelväg där lagen så påbjuder. Under färd måste cyklisten bära godkänd hjälm. ACP, Randonneurs Sverige och Milslukaren kan inte påta sig ansvaret för eventuella olyckor under färden och gör det inte heller.

Artikel 6Varje deltagare skall klara sig själv. Personliga följebilar får inte förekomma och deltagaren får inte motta någon form av stöd på sträckan. Personligt stöd (support) är bara tillåten vid kontrollpunkter. Varje överträdelse av detta villkor resulterar i omedelbar diskvalificering.

Alla deltagare är ålagda att bete sig hyfsat och följa alla regler gällande fordonet de färdas med samt följa lagar och regler. Deltagarna skall också följa lokal vett och etikett.

Artikel 7Vid starten får varje deltagare sitt brevetkort och i förekommande fall en karta/instruktion [i regel hämtas denna på webben milslukaren.se]. Kontrollpunkterna är angivna på brevetkortet. Alla deltagare måste stanna på var och en av kontrollpunkterna för att få sitt brevetkort verifierat. Detta sker i regel med stämpel, tidsangivelse och signatur. Arrangören kan komma att inkludera hemliga, oannonserade kontrollpunkter längs sträckan. Om en deltagare lämnar den anvisade färdvägen så måste han/hon ta sig tillbaka till platsen där avvikelsen skedde innan färden fortsätter mot nästa kontrollpunkt. Det är alltså inte tillåtet att ta genvägar eller för den delen omvägar, om inte dessa annonserats av arrangören. Enda undantaget från regeln om ”inga avvikelser” är om vägen är avstängd. I en sådan situation skall deltagaren först försöka kontakta arrangören för att utverka en tillåtelse att ta annan väg än den anvisade. Om en deltagare gör en avvikelse på grund av att vägen var avstängd och gör detta utan att ha inhämtat tillstånd skall detta rapporteras vid första lämpliga tillfälle. Arrangören avgör om avvikelsen skall anses ha varit motiverad. Ett positivt besked kan bara ges om deltagaren har avverkat hela den distans som gäller för arrangemanget.

Artikel 8Arrangör får lov att sätta upp kontrollpunkter där ingen representant för arrangörens organisation är på plats. Vid sådana kontrollpunkter skall brevetkortet i första hand verifieras på den lokala inrättning som finns angiven i sträckbeskrivningen. Det kan vara ett tankställe, en affär, ett kafé eller liknande. Milslukaren använder vanligen den typen av kontrollpunkter. Information som skall anges på kortet är tid samt datum för ankomst (datum anges vid brevet som sträcker sig över mer än 24 timmar).

Ibland förekommer obemannade kontroller. Verifikation kan då ske genom att (1) skicka ett vykort till arrangören, ange tid, datum, samt deltagarens för- och efternamn; eller (2) skriv in på brevetkortet den information som finns angiven på ett förbestämd landmärke eller liknande, med noterande av tid och datum för ankomst. Även andra former av verifikation kan anges av arrangören, t ex foto. När deltagaren skickar vykort skall det göras en markering PC, med angivande av tid och datum då vykortet sändes. Arrangören får avgöra vilka alternativ som skall vara tillåtna vid en viss kontrollpunkt.

Saknas verifikation av ankomst till kontrollpunkt eller om tidsangivelse saknas eller om brevetkortet gått förlorat (oavsett var på sträckan det skett) så leder det till diskvalifikation. Varje deltagare är själv ansvarig för sitt brevetkort samt att det blir ifyllt på rätt sätt vid varje kontrollpunkt.

Artikel 9Den tid inom vilket en brevet skall vara fullföljd varierar beroende på distansen. Tiderna är (i timmar och minuter, TT:MM): 13:30 för 200 km, 20:00 för 300 km, 27:00 för 400 km, 40:00 för 600 km, och 75:00 för 1000 km. Till detta kommer att, deltagare måste ankomma till varje kontrollpunkt inom de öppnings- och stängningstider som gäller för kontrollpunkten. Dessa tider finns angivna på brevkortet, eller fås av startansvarig och ifylls av deltagaren, tillsammans med informationen om kontrollpunkten.

Om en deltagare kommer för sent till en kontrollpunkt så att den är stängd kan arrangören om denne är övertygad om att den sena ankomsten beror på något oförutsett och utom deltagarens kontroll (som en vägavstängning eller en trafikolycka där deltagaren stannat för att hjälpa till) kan arrangören besluta att häva stängningstiden och tillåta att deltagaren fortsätter. Dåligt cykelunderhåll, trasig cykel, dålig kondition, trötthet och liknande anses inte vara giltiga skäl för att ankomma för sent. Med angivet undantag medför det att passertiderna inte observeras att deltagaren diskvalificeras även om sträckan fullföljs inom den tidsgräns som gäller för hela distansen.

Artikel 10Vid mörkrets inbrott skall fordon (cykel) vara försett med godkänd belysning fram och bak. Belysningen skall alltid vara på vid mörker eller andra förhållanden med dålig sikt, t ex dimma. Trafiklagstiftningen gäller. Det rekommenderas starkt att ha med reservbelysning. Vid nedsatta siktförhållanden pga mörker, dimma, regn skall cyklisten bära godkänd reflexväst eller motsvarande. Även om cyklisterna färdas i grupp måste alla ha belysning och reflexväst.

Vi rekommenderar att deltagaren även bär reflekterande ankelband samt fäster reflexer på cykeln som syns från sidan

Den som bryter mot denna regel om villkor för mörkerkörning diskvalificeras omedelbart.

Artikel 11Vid målgång måste deltagaren signera sitt brevetkort och lämna det till arrangören. Brevetkortet kommer att återlämnas till deltagaren när det har verifierats och försetts med ett brevetnummer. (Skulle det hända att ett kort som överlämnats till arrangören förkommer så kommer det inte att ersättas)

Artikel 12 • Våra breveter är inte tävlingar, Resultat publiceras på www.randonneurs.se i alfabetisk ordning, inte efter tid för fullföljande.

Artikel 13Det går att köpa BRM medalj som utdelas vid fullföljt lopp. Beställning görs före start och beloppet återbetalas inte. Medaljerna är olika för olika sträckor och utseendet bestäms av ACP. Prisuppgift finns på anmälningsformuläret på milslukaren.se.

Super Randonneur: Denna titel kan en deltagare som fullgör en serie av breveter ( 200, 300, 400, and 600 km) under ett och samma år eller som kvalificerar dig för PBP. Det går inte att ersätta en kortare distans med en längre. En särskild medalj kan beställas när en serie fullföljts. För den som fullföljt en Super Randonneur serie där alla brevet arrangerats av Milslukaren är medaljen kostnadsfri. För övriga tillkommer den kostnad Randonneurs Sverige tar ut för medaljen.

Artikel 14En brevet kan inte samtidigt räknas som deltagande i eller tillgodoräknas i samband med ett annat arrangemang som hålls samtidigt som denna brevet.

Artikel 15Bedrägeri, fusk eller avsiktligt brytande av reglerna för breveter resulterar i uteslutande av deltagaren från alla Milslukarens arrangemang och rapporteras till Randonneurs Sverige som i sin tur kan komma att utesluta deltagaren från alla arrangemang som hör under ACP.

Artikel 16Om en sanktion, diskvalificering eller annan handling vidtas emot eller berör en deltagare (en ”överklagningsbar” handling) så kan deltagaren hänvända sig skriftligt (även epost) inom 72 timmar från att deltagaren fått vetskap om den överklagningsbara handlingen. Appellen riktas till klubbens kontaktperson för Randonneurs Sverige, se www.randonneurs.se. Alla andra klagomål i samband med arrangemang riktas till klubbens styrelse.

Artikel 17 • Randonneurs Sverige är den förening som slutligen avgör frågor som rör brevet-arrangemang under ACP-regler och som inte täcks av dessa regler.


Version 1.1.3/2017, Ordförande i Milslukaren och klubbens kontaktperson i Randonneurs Sverige